beylikdüzü evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat ataköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat
  • انتشار: ۱۴ حمل ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۲:۲۶ ب.ظ
  • سرویس: اجتماع
  • کدخبر: 1734
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=1734

نمایندگان مجلس خطرناکترازداعش

درافغانستان امروزی قوه مقننه دوهمین رکن نظام ویکی ازمعتبرترین نهادهای ملی این کشورمیباشد که اعضای آن از طریق انتخابات و رأی ملت تعین شده وظایف اصلی آنها قانون گذاری, نظارت ازعملکرد دولت ونمایندگی ازملت میباشد.

کشورهای که برمبنای تفکیک قوا تهداب گذاری شده اند ودارای نظام های دیموکراتیک میباشند, قوه مقننه آنها مسؤلیت مهم, سرنوشت ساز وجایگاه خاصی پیرامون تصویب قوانین دارند. قوه مقننه نواقص, نیازمندیها وضروریات جامعه را شناسایی و آنها را ازطریق پروسه تقنینی در قالب مصوبات قانونی درآورده سهولت های زندگی را برای شهروندان ایشان به ارمغان آورده اند. درهمچوکشورها, اشخاص متخصص, متجرب ومتعهد به عنوان نمایندگان واعضای قوه مقننه انتخاب میشوند که نظریه های ایشان درتصویب قوانین, نمایندگی درست ونظارت دقیق ایشان برعملکرد حکومت, نظم وثبات سیاسی واجتماعی جامعه را انکشاف, تقویت وافزایش داده کشورهای ایشان را درمسیرترقی وآبادانی سوق داده اند.

درافغانستان امروزی قوه مقننه دوهمین رکن نظام ویکی ازمعتبرترین نهادهای ملی این کشورمیباشد که اعضای آن از طریق انتخابات و رأی ملت تعین شده وظایف اصلی آنها قانون گذاری, نظارت ازعملکرد دولت ونمایندگی ازملت میباشد. ازهمین رو, قانون اساسی افغانستان درماده هشتادویکم آن چنین تذکرداده است. شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند. قانون اساسی کشورهمچنان اضافه میکند که هرعضو قوه مقننه درموقع اظهار رأی، مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار می دهد. بنابراین درافغانستان نظم وتأمین عدالت سیاسی واجتماعی, صلح, امنیت وثبات سیاسی کشور وابستگی مستقیم به عملکرد این قوه داشته اما اعضای این قوه مهم وحیاتی اشخاص بیسواد, قانون شکن, طالب پرور و حتی خطرناکتراز داعش هستند که خلاف تمامی ارزشهای قانونی, اسلامی وبشری بالای ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده, موجودیت وعملکرد ایشان زندگی را به کام ملت تلخ کرده وباعث افزایش ناامنی, بی ثباتی, فقروبیکاری شده اند.

اینکه این اشخاص چرا و چگونه ازملت نمایندگی میکنند ودرموقع اظهار رأی کدام مصالح ومنافع مدار قضاوت ایشان قرار گرفته است را اینگونه مورد بحث قرار میدهیم.

درقدم نخست, مشکل عمده واساسی که باعث حضور افراد واشخاص بیسواد, ظالم وفاقدشخصیت درقوه مقننه بوده اینست که طراحان ونویسندگان قانون اساسی کشور بامشخص نکردن تحصیل وتجربه کافی برای عضویت درقوه مقننه, یافاقد اهلیت, شخصیت ودانش کافی بوده اند ویااینکه اراده ای برای اعمارواصلاح نظام نداشته اند. ماده هشتادوپنجم قانون اساسی کشور, شرایط عضویت ونمایندگی را بسیارناچیزذکرنموده چون تحصیل وتجربه معیارعضویت درقوه مقننه کشورمدنظرگرفته نشده است. بنابراین, بخشی بزرگ ازمشکلات امروزی برمیگردد بردست اندرکاران تدوین وتصویب قانون اساسی کشور که راه را برای ورود افراد واشخاص غیرواجدشرایط به مجلس نمایندگان کشور بازنگهداشته اند. همچنان, ملت افغانستان هم مقصراصلی بخشی ازاین مشکلات هستند که درانتخاب ایشان دقت نکرده معیارانتخاب ایشان را ارزشهای قومی, سمتی ولسانی قرارداده اند. آسان ترین وکم هزینه ترین راه حل اینست که درانتخاب مان دقت نموده افراد واشخاص متخصص ومتجرب را به عنوان نمایندگان ملت انتخاب نماییم. قابل ذکرمیدانم که درهیچ کشوردنیا افراد واشخاص بدون انتخابات وبدون رأی ملت نمایندگی نمیتوانند اما این افغانستان است که بیشتراز دوسال افراد ناسالم وآغشته به فساد به عنوان نماینده های نامشروع بالای ملت دردمند این کشورتحمیل شده اند.

دوهم, اکثریت افراد واشخاصیکه در دوره های قبل ودوره فعلی عضویت مجلس نمایندگان را دارند, براساس استفاده از زر, زور ویابه گونه ای تقلبی به عنوان نماینده تعین شده اند. اگرنگاه دقیق برشخصیت, جایگاه, تحصیل وتجربه اعضای مجلس نمایندگان داشته باشیم درمی یابیم که اکثریت آنها ضعیف ترین وفاسدترین افراد واشخاص جامعه بوده اند. اکثریت آنان بیسواد محض اند, تعداد ازآنها حامیان مالی ومعنوی تروریزم ودهشت افگنی میباشند. تعداد ازآنها درغصب زمین های دولتی وغیردولتی به گونه چشمگیردست دارند وتعداد ازآنها در اختطاف, قتل وآدم ربایی سهم داربوده اند که همه ای این موارد مکررأ ازسوی نهادهای امنیتی کشور مطرح شده وانکارآن مانند پوشانیدن آفتاب با دوانگشت امرناممکن است. دردناکترازهمه اینکه تعدادی ازاین نمایندگان ویاوابستگان ایشان متهم به آزاد واذیت وتجاوزبوده اند. این درحالیست که درسایرکشورهای جهان, اعضای قوه مقننه علی الخصوص اعضای مجلس نمایندگان, افراد واشخاصی اند که ازلحاظ تحصیل وتجربه دربالاترین سطح قرار دارند.

سوم, در واژه ها نمیگنجد وقتی شاهد نقض قانون توسط کسانی باشیم که خود خالق آن هستند اما درافغانستان اعضای مجلس نمایندگان بیرحم ترین ناقضان قانون اند. این اعضای مجلس نمایندگان هستند که خدمتگاران جامعه که همانا پولیس وترافیک هستند را ظالمانه ووحشیانه به مراتب مورد وحشت ودهشت قرار داده اند. بااستفاده از نام ومقام خویش زمینه تقرر فاسدترین چهره هارا درپست های مختلف دولتی فراهم نموده اند. ازخون ملت تغذیه میکنند, دوبی وتاجیکستان را تفریحگاه خویش ساخته اند. فقر, وگرسنگی به اوج آن رسیده است اما عضومجلس نمایندگان نیم شب درحالت نیشه به فیرهای هوای میپردازد وخواب را برچشمان همشهریان کابلی مان حرام میکند.

چهارم, نمایندگان مجلس افغانستان اشخاصی اند که بادرنظرداشت اینکه تقریبأ نصف ازخاک افغانستان تحت تسلط دهشت افگنان ومزدوران بیگانگان قرار دارد, کوچک ترین اراده ای برای نمایندگی ازملت ندارند. قانون اساسی افغانستان نمایندگان مجلس را مؤظف ساخته است که هنگام اخذتصمیم ویا رأی دهی, مصالح عمومی ومنافع علیای کشور را مدار رأی وقضاوت ایشان قرار دهند اما اعضای مجلس نمایندگان یانمایندگان نامشروع کشور برعکس مصالح شخصی ومنافع خصوصی را همواره ترجیح داده اند. تازه ترین مثال آن را, رأی اعتماد به وزرای دفاع, داخله وامنیت ملی میتوان یادنمود. بعدازبیشترازیکدهه حکومتداری وسرازیرشدن میلیون هادالر تحت نام تکمیلات وتجهیزات نیروهای مسلح کشور, دشمنان مرزوبوم ولایت کندوز را تحت تصرف درآوردند, به مراتب, ولسوالی های کشور سقوط وبدست طالبان افتاد, پوسته های امنیتی مان فروخته شد, جوانان قهرمان ورشید کشورمان ملبس بایونیفورم نظامی توسط دشمنان دین وملت شهید وبه خاک وخون کشانیده شدند, سرهای ایشان بریده شد. مادران بی فرزند, وفرزندان یتیم شدند. خانم ها بیوه وپدرها کمرشکن شدند. همه ای این قربانی ها محصول خیانت ووحشت اعضای مجلس نمایندگان کشوراست که براساس مصالح ومنافع شخصی, افراد واشخاص بُزدل, ضعیف الاراده و سُست عنصر را برای احراز پست های بلندنظامی رأی اعتماد داده اند. ننگین ترازهمه اینکه بوی گند مسؤلین ضعیف وبیکاره امنیتی مان به مشام همه رسیده وبرای دوست ودشمن ازجهات مختلف ثابت شد که این افراد فاقد روحیه خدمت ومبارزه اند. تخصص وشجاعت اداره نهادهای امنیتی را ندارند, اما بدون درنظرداشت همه ای این ناهنجاری هاووحشت آفرینی ها بازهم به جسدهای مُرده رأی اعتماد دادند ویکبار دیگرکمردشمنان صلح وزندگی ملت ماتمدار افغانستان را بسته نمودند. همواره درپی سود ومفادشخصی بوده اند. به گونه ای مثال, حدودأ دوسال قبل مجلس نمایندگان افغانستان قانون حقوق ومصؤنیت اعضای شورای ملی را تصویب نمودند که براساس آن اعضای مجلس بعدازختم دوره کاری ایشان مستحق پاسپورت های سیاسی, دونفرمحافظ ازپول بیت المال, وبیصت وپنج درصد ازمعاش ماهانه ای شان طوردایمی برای ایشان پرداخته شود. برعکس, درکشورهای دیگرجهان, به گونه ای مثال مجلس نمایندگان آمریکا هفته ای گذشته بعدازاینکه دریافتند که لغوبیمه صحی که توسط ریس جمهورقبلی ایجاد شده بود به ضررملت واقع میشود, ضمن اینکه اکثریت اعضای این مجلس هم حزبی های ریس جمهورفعلی هستند, روابط وارزشهای حزبی وشخصی را کنارگذاشتند ومتکی برمنافع علیای کشور, همان بیمه ای صحی که توسط رقیب وریس جمهورقبلی ایشان به میان آمده بود را ترجیح دادند. نگذاشتندکه رقابت های سیاسی, ملت این کشوررا متضررسازد. اینست انسانیت, ونمایندگی. اینست عدالت وحس وطن دوستی.

نهایتآ, حالاکه نیم خاک کشورتوسط دشمنان ملت اداره میشود, وسربازان باهمت کشور باشکم های خالی سینه های مبارک ایشان را سپرکرده بادست های خالی درخط مقدم مبارزه میکنند. جوانان کشور بابلندترین مدارک تحصیلی, به دیارغربت پناه برده اند و ازدست دادن شیرین ترین فرزندان کشور به مصابه ای یک امرعادی مبدل گشته است. اگرشهروندان کشور, هرروز از زندگی ایشان را باصدای مهیب انفجاروانتحار آغاز میکنند وتنفس خاک وبوی باروت نصیب ایشان گشته است. اگرلقمه ای نان برای خوردن ومکان امن برای زیستن ندارند, دوچیزرا هیچگاه فراموش نخواهندکرد. یکی اینکه تاریخ بشریت, خیانت ووحشت این نمایندگان را فراموش نه بلکه ثبت اوراق اش خواهدکرد. ودیگراینکه, باورواعتقاد ایشان را مبنی برحساب وکتاب الهی برای همیش خواهندداشت. این نمایندگان معامله گر, بلاخره به جهان ابدیت خواهندپیوست اما آنگاه که در دادگاه الهی حضوریابند باکدامین روی به سوی خدا خواهند دید؟

محمدجواد “رحیمی”

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Mobile Porn Videos Xvideos Porn Deutsche Pornos Video Sex Tube Sex Free Porn Movies Xxx Porn Videos Xnxx Videos Deutsche Porno Tv Xxx Deutsche Tube
Www Com Seksi Sie hat einen Schwanz Skinny Teen Trap Sissy pornos fette frauen Videos Hervorragender Dreier der für uns fickt frau mit 3 brustn