سرویس مصاحبه

خبرهای این سرویس: 12

ناامنی های کندز یک توطئه است

رییس جمهور غنی در سفرش به کندز وعده کرد بود تا دوهفته ولایت کندز از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه میشود اما با گذشت هشت ماه از این وعده هیچ گونه کار عملی برای تامین امنیت این ولایت صورت نگرفته است