سرویس اجتماع

خبرهای این سرویس: 460

تمام مکاتب‌ ولایت فراه تعطیل شدند

کبیر حقمل، سخن‌گوی وزارت معارف می‌گوید که این تصمیم پس از گسترش ناامنی‌ها و نیز حمله‌های اخیر طالبان بر شهر فراه، از سوی رهبری این وزارت گرفته شده است.