سرویس اجتماع

خبرهای این سرویس: 460

برنامه «تغذّی» در مکاتب مرکز بامیان آغاز شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق پروژه‌ی مصونیت غذایی و معیشت خانواده‌ها، پروگرام «تغذیه‌ی مکاتب» را در ولایت بامیان با هم‌آهنگی ریاست معارف و ریاست صحت عامه‌ی آن ولایت و در پی همکاری تخنیکی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد «FAO» آغاز کرد.