سرویس اجتماع

خبرهای این سرویس: 460

قانون معادن را یک «بی‌تجربه» نوشته است

مسئولان در دیدبان شفافیت و شبکۀ نظارت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گویند، قانون تازۀ معادن از سوی اجمل احمدی، مشاور رئیس جمهور که هیچ اطلاعات و تجربه‌یی در این زمینه ندارد تهیه شده است.

موافقت‌نامۀ پروژه تحول اطراف دریای کابل به امضا رسید

پروژۀ تحول (تغییر نما) اطراف دریای کابل، فعالیت‌های همچون نوسازی و بازسازی مجتمع ماشین‌خانه صنعتی، بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق ده‌افغانان، اندرابی، جوی‌شیر و ناحیۀ اول و دوم چنداول، حفاظت از میراث‌های فرهنگی با شمولیت شوراهای انکشاف محلی، بازسازی مناطق عمومی و سبز و ایجاد دیدگاه‌های اقتصادی از طریق ارائه آموزش‌های حرفه‌یی در صنایع دستی و صنایع مرتبط با ساخت ‌و ‌ساز در مرکز آموزش و پرورش جنگلک را در بر می‌گیرد.