سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1204

اخطار طالبان به آمریکا

گروه طالبان به امریکا هشدار داد که اگر این وضعیت دوام یابد روند مذاکرات صلح متوقف خواهد شد.