سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1195

مرد هراتی که از اشرف غنی عدالت خواست، به زندان رفت

تصویرهایی‌که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند پس از آن‌که رئیس زازی صدای عدالت خواهی‌اش را در پایان سخنرانی رئیس‌جمهور بلند می‌کند، رئیس‌جمهور به سرعت به سوی او می‌رود و با صدای بلند با او حرف می‌زند.