سرویس دین و اندیشه

خبرهای این سرویس: 47

صلح افغانستان از گذرگاه عربستان به کدام سو می رود؟

گردهمایی دو روزه علمای ۳۲ کشور اسلامی روز سه شنبه در عربستان به منظور تبادل نظر برای ماهیت جنگ در افغانستان از منظر دینی برگزار شد اما تنوع موضع گیری بازیگران اصلی و موثر بر فرآیند صلح عرصه را پیچیده و شرایط بعد از گذرگاه عربستان را مبهم ساخته است.

کدام دموکراسی؟

دموکراسی،شکلی از حکومت است که بر اساس سلطه ی اکثریت ایجاد میشود. این “مفهوم سلطه”در جامعه شناسی انقلاب ها بسیار مهم است.نظریه پردازان لیبرال “اکثریت” را به رخ عدالت خواهان می کشند بی آن که در باره ی “ماهیت سلطه” سخن بگویند.

استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

به نظر می رسد با توجه به تجربه ناکام آمریکا در عراق ، این کشور کوشش خواهد کرد به هر طریقی با استفاده از گزینه های نظامی ، دستاوردهایی را در قبال امنیت افغانستان برای خود به ثبت رساند.