سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 473

افتتاح پل «۲۰ دالری» حکومت!

ساکنان ناحیه (ششم،سیزدهم،شانزدهم) در کابل از بی توجهی و بی خیالی حکومت و کم کاری شهرداری کابل گله مند هستند و به همین دلیل دست به اعتراض زدند.