سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 473

سرور دانش: در بخش شهر نشینی مشکلات کلانی داریم

محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید: در بخش فرهنگ شهرنشینی با مشکلات و ضعف بسیاری مواجه هستیم و وزارت شهرسازی باید با ساز و کارهای فرهنگی و آموزشی سطح فرهنگ شهر نشینی مردم را بالا ببرد.