سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 264

آسیب‏‌ ها‏ی فرهنگی بعد از یازده سپتامبر در افغانستان

تأسیس حکومت مرکزی بعد از یازده سپتامبر باعث تغییرات قابل توجهی در کشور شد. از عرصه‏‌ها‏ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اگر بگذریم، در عرصه فرهنگی نیز تغییراتی ‏به ‌وجود آمد. این تغییرات را می‏‌ توان در دو بعد ‏مثبت و منفی خلاصه کرد.

سیاست فرهنگی آمریکا در افغانستان

اقدامات آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان را می‌ توان در دو بخش نظامی و غیر نظامی یا سخت و نرم، دسته‌ بندی کرد. اقدامات نرم آمریکا، مجموعه ‌ای از برنامه‌ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و در عرصه فرهنگ، تمام تلاش آمریکا در افغانستان، دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون بوده‌است.