سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 238

روند تایید اسناد تحصیلی برون مرزی، آنلاین سازی شده است

عارفه پیکار، سخنگوی این وزارت افزود: “دربخش حکومت داری الکترونیک، پروسه ارزیابی و تایید اسناد تحصیلی برون مرزی و پروسه طی مراحل اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی آنلاین سازی شده، کار ایجاد کتابخانه الکترونیک و دیجیتال سازی کتابداری در دانشگاه کابل به زودی تکمیل می شود، روند پرداخت پول دیپلوم و ترانسکریپ نمرات فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی وروند پرداخت پول بدل اعاشه محصلین دانشگاه های دولتی بانکی سازی می شوند وتفاهمنامه همکاری با اداره محترم اترا برای فراهم سازی خدمات انترنت در لیلیه ها و دانشگاه های دولتی امضا شده است.”

رشد و شگوفایی فرهنگ و هنر، نیاز جدی کشور است

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، در نشست کمیتۀ اجرایی رشد فرهنگ و هنر گفت: افغانستان ضرورت مبرم به رشد فرهنگی دارد. تلاش‌های کمیتۀ رشد و شگوفایی فرهنگ و هنر در این راستا قابل قدر است و باید در این زمینه بیشتر از پیش اقدامات لازم را اتخاذ نماییم.

۵۶ درصد کودکان کارگر در افغانستان از تعلیم و تربیه محروم اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با راه اندازی تحقیقی زیر عنوان “عوامل و پیامدهای ناگوار کار شاقه اطفال” می‌گوید که ۹۰ درصد کودکان کارگر بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند و ۱۰ درصد آنان از طرف شب نیز مصروف کار اند.