سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 686

برای افغانستان نیروی کافی خواهیم داشت

دبیرکل ناتو گفت: اطمینان دارم زمانی که وارد ۲۰۱۸ شویم نیروهای کافی در اختیار خواهیم داشت. ما همچنان وعده‌هایی دریافت می‌کنیم و خبرهای از مشارکت بیشتر متحدان در ارسال نیرو دریافت می‌کنیم.

سرپرست وزارت معارف برکنار گردید

رییس جمهور غنی، اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف را برکنار کرد و گفته می شود محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی به حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.

عبدالله عبدالله به امریکا رفت

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، پس از چاشت دیروز به هدف آن چه که دفتر رسانه های ریاست اجراییه آن را بحث روی چالش ها و پیشرفت های حکومت می گوید، کابل را به هدف امریکا ترک کرد.

تروریستان در پاکستان باید نابود شوند

مسئولین وزارت دفاع ملی می‌گویند که اگر پاکستان از حمایت تروریستان دست نکشد، افغانستان از سرکوب مخفی‌گاه‌های تروریستان از هر راه ممکن حمایت می‌کند.