سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 746

کمیسیونِ «اصلاحات اداری و خدمات ملکی» یا دستگاهِ تصفیه‌ی قومی؟

کمیسیون اصلاحاتِ اداری و خدمامتِ ملکی با شعار اصلاح ساختارِ اداری، عرضه‌ی خدمات شفاف و عادلانه، فساد زدایی از ادارات و ایجاد یک رابطه‌ی منظم، قانون‌مدار و تعریف‌شده میان اعضا و شرکای اصلاحاتِ عامه (حکومت، مردم و کارمندانِ حکومتی) در کشور به وجود آمد.