سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 1721

نفوذ نرم چین در اقتصاد افغانستان

قدمت روابط تجاری چین با افغانستان به عبور راه باستانی ابرایشم از «بدخشان»، «بامیان» و «بلخ» به آسیای میانه و غرب باز می گردد و تلاش برای احیای آن جایگاه، رویکرد اقتصادی چین در برابر افغانستان است که این روزها دیده می شود.

مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در امور انتخابات دخالت نکنند

مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه مکلف اند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها خود داری ورزند.

۲۵ تن از فهرست نهایی کاندیدان مجلس حذف شوند

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی، ۲۵ نامزد مجلس نمایندگان را از فهرست نهایی نامزدان حذف کرده است.