سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 74

افغانستان عضو کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ شد

وزارت انرژی و آب افغانستان در خبرنامه‌ای اعلام کرده است که به خاطر برنامه‌های منسجم بندسازی و مدیریت‌ آب‌ها، افغانستان توانسته است که معیارهای سازمان یادشده را کسب کند و عضو این سازمان شود.