سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 232

دادخواهی بازماندگان نوعروسی که در گلوله باری محافظان محقق کشته شد

سید علی آقا حیدری که دوشب پیش، تازه عروسش را در نتیجۀ تیراندازی محافظان محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه از دست داده است، به رادیو آشنا گفت که روز گذشته از سوی افراد ناشناس تهدید شده است. او گفت که خواستار تأمین عدالت و واضح شدن دلیل گلوله ‌باری است.

از سرگیری برداشتن موانع از سطح شهر

کمیسیون برداشتن موانع بعد از یک هفته وقفه، قویتر و منسجمتر روند کاری خویش را، سر از فردا شروع میکند و در جریان این فاصله زمانی فعالیت های ذیل برای هر چی بیشتر هماهنگی و تسهیل روند انجام پذیرفته است.