سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 248

۸ پناهجوی افغان از آلمان اخراج شدند

طیاره حامل ۸ نفر از پناهجویان افغان را که با درخواست پناهندگی آنان در آلمان موافقت نشده بود، در افغانستان به زمین نشست. از ماه می، این اقدام نخستین گام در راستای باز گرداندن دسته‌جمعی افراد از آلمان است.