سقوط شهرها؛ پیشبرد یک سیاست!

ماجرای قدرت نمایی و تسلط طالبان بر شهر غزنی را باید فارغ از احساسات و با درنظر گرفتن سایر رویدادهای مشابه، جهت گیری های سیاست حاکم و مجموعه اقدامات دستگاه های حکومتی در قبال تروریزم و دهشت افکنی، مورد بررسی دقیق قرار داد.

غزنی؛ درد فاجعه و تجاوز دروغگویان به شعور جمعی!

فاجعه‌ی غزنی و درد ناشی از وحشت آفرینی در غزنی را می‌دانم. چون می‌دانم و ایمان دارم که اشرف غنی فقط و فقط برای ابقای سلطه تباری، تک تازی راه انداخته است. از خشونت‌ و ظرفیت خشونت‌گری موجود و تاریخی در جامعه پشتون بسیار هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده استفاده می‌برد.

چرا حکومت جنایت طالبان را مخفی می‌کند؟

حکومت به دلیل تعلقات تباری، همیشه سعی دارد تا جنایت‌های طالبان را مخفی سازد، لذا هر کسی که حقیقت‌ها را بیان و جنایت‌های ضدبشری طالبان را افشاء کند، از سوی سخنگویان و کارمندان حکومتی به هم‌نوایی با طالبان متهم می‌شود.

عبدالله

تدابیر تازه به منظور سرکوب طالبان گرفته شده است

رییس اجراییه کشور با اشاره به وضعیت امنیتی جاری در کشور گفت که برخی شبکه‌های مخابراتی خدمات‌شان را در غزنی متوقف ساخته‌اند. دلایل قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی از سوی نهادهای موظف بررسی می‌گردد.

نوش داروی پس از مرگ!

یاوه سرایی های وزیر دفاع و داخله روی شاحسین مرتضوی، نجیب دانش و رادمنش را سفید کردند.