• انتشار: ۲۸ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۰:۲۹ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 1126
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=1126

ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺭﻭاﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻫﺰاﺭﻩ

ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺭﻭﺡ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ و ﺭﻭاﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻫﺰاﺭﻩ اﺳﺖ. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺣﻲ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺷﻮاﺭ ﻧﻤﻮﺩ. اﻇﻬﺎﺭاﺕ اﺧﻴﺮ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺯ ﻳﻚ ﺭﻭاﻥ ﺁﺷﻔﺘﻪ و ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝﺳﺮﺯﻧﺪ.

گمان می کنم کج کشی های رحمانی در اختیار خودش نیست. توفان های هویتی هنوز در نهاد او به تعادل دست نیافته است. گاه به این ساحل و گاهی به ساحل دیگر سر می کوبد. ریشه های این ناقراری و عدم تعادل باز هم در سال ها عقده های اجتماعی نهفته دارد. ﺧﻮاﻫﺸﻢ اما اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻜﻮﻫﺶ اﻇﻬﺎﺭاﺕ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﮔﻮﻳﻲ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺭا ﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎﺑﻪ ﻛﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﺷﺨﺼﻲ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺫاﺕ ﻫﺰاﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺑﻂﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻨﻂﻘﻪ و ﻏﻴﺮﻩ اﺵ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﻧﺪاﺭﺩ ﻟﺬا ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ و ﺟﻤﻼﺗﻲ ﺭا ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ و ﻗﻠﻢ ﺟﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

ﻫﺰاﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻦ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻠﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺪ? اﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﺰاﺭﻩ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺩاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ اﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪا اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ: ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺰاﺭﻩ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ ﻧﺪاﺭه.

قنبر علی تابش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *