• انتشار: ۱۷ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۲:۱۲ ب.ظ
  • سرویس: اجتماع
  • کدخبر: 11780
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=11780

دادگاه بین‌المللی جنایی با جنرال دوستم چه خواهد کرد؟

جریان دادگاهی جنرال دوستم، پروسه‌ای میان دو فرد است و جرایمی ‌که به آن متهم است، جرایم عادی است و شامل صلاحیت قضایی محاکم عادی دولت افغانستان می‌شود.

بر بنیاد مواد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم اساس‌نامه‌ی دادگاه بین‌المللی جنایی، دولت‌های عضو این دادگاه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعقیب‌کننده‌ی عدلی می‌توانند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، برای تحقیق و بررسی به دفتر تعقیب‌کننده‌ی عدلی (OTP) ارجاع دهند.
دفتر تعقیب‌کننده عدلی برای تثبیت جنایت یا جنایات ارتکاب‌ یافته در وضعیتِ ارجاع شده، به بررسی مدارک و شواهد، بازجویی افراد دخیل در قضیه، شاهدان و قربانیان می‌پردازد. البته صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی بیشتر صلاحیت تکمیلی (Complementary) است تا صلاحیت اصلی (Primary). از این ‌رو، با توجه به بند چهارم و مواد اول و هفدهم اساس‌نامه‌ی روم، این دادگاه به جنایاتی که دولت عضو از یک‌ سو «تمایل» و «اراده» و از سوی دیگر «توانایی» بررسی آن را داشته باشد، صلاحیت رسیده‌گی ندارد.
افغانستان در آغاز ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی عضویت دادگاه بین‌المللی جنایی را کسب کرده است. به همین دلیل، وضعیت افغانستان شامل هر سه صلاحیت (موضوعی، محلی/ جغرافیایی و زمانی) این دادگاه می‌شود. شرح این که، صلاحیت موضوعی این دادگاه مطابق ماده‌ی پنجم اساس‌نامه‌ی روم شامل رسیده‌گی به جنایات نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی می‌شود. پس از ماه جولای ۲۰۱۸، دادگاه به جنایت تجاوز نیز رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه بین‌المللی جنایی در اساس شامل حال کشورهای عضو این دادگاه می‌شود. اما در صورتی که یکی از کشورهای غیر عضو و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، قضیه یا حالتی را به دفتر تعقیب‌کننده عدلی ارجاع دهد، این دادگاه به آن وضعیت رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت زمانی این دادگاه شامل قضایایی می‌شود که پس از اول جولای سال ۲۰۰۲ به آن ارجاع می‌شود. از این‌ رو، با نظرداشت این که افغانستان عضو اساس‌نامه روم است، جنایاتی که پس از ۲۰۰۳ در افغانستان توسط حکومت، نیروهای بین‌المللی، طالبان و دیگر گروهای درگیر جنگ در افغانستان ارتکاب یافته است، شامل صلاحیت رسیده‌گی این دادگاه می‌شوند. به همین دلیل، تعقیب‌کننده‌ی ‌عدلی، برای رسیده‌گی و تحقیق به این جنایات در چوکات دو جرم جنایات ضد بشری و جنایات جنگی از دادگاه (Pre-trial Chamber III) اجازه خواسته است.
بنابراین، برای این که دادگاه صلاحیت تعقیب‌کننده عدلی را مورد تایید قرار دهد، به نظریات، شکایات و توقعات قربانیان و نماینده‌گان آن‌ها نیازمند است. البته شکایاتی که در این مرحله درج می‌شوند، به ‌هیچ ‌روی مهم نیست تا محکمه‌پسند باشند. چون در این مرحله، هدف از درج شکایات و نظریات در پیش‌گاه قاضی‌های دادگاه، تایید صلاحیت تعقیب‌کننده عدلی است، نه بیشتر از آن. به این اساس، شکایاتی که به طور احتمالی در مورد جنایات انجام‌ شده توسط جنرال دوستم به این دادگاه فرستاده شده است، بیشتر در این مرحله به تایید صلاحیت تعقیب‌کننده عدلی می‌انجامد، تا رسیده‌گی به جرایم مذکور. البته این شکایات توسط پروسیجرهای معیینی پس از تایید صلاحیت در مراحل بعدی با محتوا و شکلیات ویژه‌ای می‌توانند دوباره درج و ارایه شوند. اما مهم این‌ است‌ که آیا دادگاه بین‌المللی جنایی صلاحیت رسیده‌گی به جنایاتی ‌که به طور احتمالی توسط جنرال دوستم ارتکاب‌ یافته اند را دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش باید جنایات ارتکاب‌ یافته را در سه بخش بررسی کرد. نخست این که، منظور از جنایات ارتکاب‌ یافته باید پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامه‌ی روم باشد، نه جنایاتی ‌که پیش از عضویت افغانستان به این دادگاه ارتکاب ‌یافته اند. چون این دادگاه مطابق به اساس‌نامه روم و قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی (به ‌ویژه VCLT 1969) نه ‌تنها صلاحیت بررسی جنایات ‌ارتکاب‌یافته‌ی پیش از الحاق افغانستان به این اساس‌نامه را ندارد، بلکه صلاحیت رسیده‌گی به جرایم پیش از اجرایی‌ شدن این معاهده را نیز ندارد. از این ‌رو، جرایمی‌که پیش از ماه جولای ۲۰۰۲ و یا ماه می ۲۰۰۳ توسط آقای دوستم در افغانستان ارتکاب یافته است، شامل صلاحیت قضایی این دادگاه نمی‌شود.
دوم این که، چهار جرم شامل صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی می‌شود. تعقیب‌کننده‌ی عدلی پس از چند سال‌بررسیِ مقدماتی، تنها دو جرمِ جنایات جنگی و جنایات ضد بشری را برای تحقیق انتخاب کرده است. به این ترتیب، جنایاتی که جنرال دوستم پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامه‌ی روم مرتکب شده است را به دشواری می‌توان در تعریف و یا در زیر مجموعه‌های جنایات جنگی جا داد. چون مهم‌ترین ویژه‌گی جنایات جنگی این ‌است که در جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون جنرال دوستم در این مدت با هیچ گروهی به ‌جز طالبان در مقطع کوتاهی، آن هم به عنوان معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، درگیری مسلحانه نداشته است. از سویی دیگر، رفتارهای پسین مجرمانه‌ی او به ویژه در برابر آقای ایشچی و آقای اکبربای را نیز به گونه‌ی درست نمی‌توان در تعریف و زیر مجموعه‌ی جنایات ضد بشری‌ای که در اساس‌نامه‌ی روم تذکر رفته است، جا داد، اما وقوع چنین جنایتی عاری از امکان نیست. چون جنایت انجام‌ شده را در چارچوب حمله‌ی گسترده و سازمان‌ یافته باید تعریف کرد. در اخیر این که، پرونده‌های مرتبط به دو قضیه‌ی اخیر زیر تحقیق و حتا محاکمه‌ی دادگاه‌های افغانستان قرار دارند و جنرال دوستم نیز بنا به همین دلیل، در بیرون از کشور به‌سر می‌برد.
بنابراین، آن گونه که صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی، صلاحیت تکمیلی است و هنگامی که محاکم ملی به قضایا رسیده‌گی کند، این دادگاه، صلاحیت رسیده‌گی به جنایات در حالِ رسیده‌گی را ندارد.
در نتیجه، برای این که هیج جنایت‌کاری از مجازات مصوون نماند، می‌توان جنرال دوستم را با سازوکار‌های داخلی زیر پیگرد قانون قرار داد. آن گونه که صلاحیت قوه قضایی افغانستان بر مبنای حکم ماده صد و بیستم قانون اساسی، شامل رسیده‌گی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حکمی یا حقیقی، به ‌شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی ‌علیه در پیشگاه محاکم اقامه شود. از سویی‌ هم، محاکم ویژه برای سه ‌دسته از مقامات دولتی، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است. ریاست جمهوری «ماده ۶۹» وزرا «ماده ۷۸» قضات «ماده ۱۳۳».
ماده‌ی شصت و نهم قانون اساسی برای محاکمه‌ی رییس ‌جمهور ‌سلسله‌ای از تشریفات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. یعنی اتهام در برابر رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از سوی یک‌ سوم کلِ اعضای مجلس نماینده‌گان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی ‌که این تقاضا با دو سوم کلِ آرای مجلس نماینده‌گان تایید شود، این مجلس در خلال مدت یک‌ ماه لویه‌جرگه را دایر می‌کند. هرگاه لویه‌جرگه با دو سوم آرای خویش، این اتهام را تایید کند، رییس‌ جمهور از وظیفه برکنار شده و موضوع به محکمه‌‌ی ویژه محول می‌شود. برفرض، اگر جایگاه حقوقی معاون‌های ریاست جمهوری را مشابه به جایگاه رییس جمهور تصور شود، حتا در مواردی‌ که رییس‌ جمهور، به غیر از سه جرمی ‌که در ماده‌ی شصت و نهم قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در سایر موارد با محاکمه‌ی افراد عادی تفاوتی ندارد. یعنی در جرایم عادی هیچ‌گاهی نیاز به تشکیلِ دادگاه ویژه نیست. چون محکمه‌ی ویژه رییس جمهور، محدود به جرایم ویژه یا جرایمی‌ که در ماده‌ی ۶۹ قانون اساسی تذکر داده شده، می‌باشد و شامل جرایم عادی نمی‌شود. فرآیندی‌ که در ماده‌ی ۶۹ مسجل شده است، شامل جرایم و جزاهای عادی میان دو فرد نمی‌شود. به این ‌اساس، جریان دادگاهی جنرال دوستم، پروسه‌ای میان دو فرد است و جرایمی ‌که به آن متهم است، جرایم عادی است و شامل صلاحیت قضایی محاکم عادی دولت افغانستان می‌شود. در پی، پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه و اعتنا به پروسه‌ی محاکماتی و حکم محاکم، مطابق ماده ۵۶ قانون اساسی، از وجایب اصلی شهروندان کشور است. این امر سبب می‌شود که نه‌ تنها حاکمیت قانون در کشور نهادینه شود، بلکه موجب تامین عدالت نیز ‌شود.

این را هم بخوانید:  سی سالگی خروج قشون سرخ از افغانستان و زمزمه یک خروج دیگر

منبع: ۸am

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *